امداد خودرو- امداد و نجات به تمامی خودرو های سواری سبک وسنگین – دارای بیش از 20 نیسان یدک کش و بیش از 5 خودرو بر مجهز می باشد-