مکانیک سیار

مکانیک سیار

قبل از هر چیز باید بدانیم به چه دلیل خودرو ما از ادامه راه بازمانده است، این تشخیص بسیار حائز

اهمیت است،مطمئنا بسیاری از رانندگان محترم چه خانم و چه آقا ممکن است درست تشخیص نداده

ولی معمولا توضیحاتی برای عدم حرکت خودرو خود دارند و این توضیحات برای کمک رسانی و اعزام

میکانیک در سر صحنه حادثه و خودرو از کار افتاده خیلی راه گشا خواهد بود.

شماره تماس امداد خودرو طلایی

Leave a Comment