امداد جاده: کمک رسانی و پاسخ گویی به تمامی خودروهای سبک و سنگین در محورهای مواصلاتی تهران که بیشتر این محور ها در محدوده پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

می باشد از وظایف اصلی و مهم این مجموعه به شمار می آید که بیش از همه چی امداد در جاده بسیار مهم تر از امداد رسانی و امداد خودرو در سطح شهر تهران می باشد.

امداد جاده | امداد خودرو در جاده | امداد خودرو جاده

امداد جاده

Leave a Comment